U nënshkrua një grant prej 4,2 milion euro për projektet e reja strategjike të Agjencisë për kadastër të patundshmërive

05.06 2014


Konferenca e gjashtë rajonale për kadastër dhe Administrimin e Tokës është mbajtur më datën 04.06.2014 në Shqipëri, Tiranë.

Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë përfaqësues nga agjencitë kombëtare për  Gjeodezi & Kadastër nga vendet e Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kroacisë, Republikës Serbe, Sllovensë, Kosovës, Maqedonisë, Mali i Zi dhe Serbi, si dhe përfaqësues nga Eurogeografiks z Dave Lowell, drejtor general  I Eurogeografiks, eksperti i komunikimit zonja Patricia Sokachova, Z. Peter Vastrom nga Lantmatiriet dhe z Andres Hedlung nga ana e Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar-Sida.

  

 
Në Konferencë prezantim të tyre kishin edhe ekipa e Eutogeografiks ,udhëhequr nga z.Dejv Llovell.

Prezantimi synonte që agjencitë ndërkombëtare të njihen me rëndërsinë e antarësimit në këtë shoqatë ndërkombëtare jashtë- europiane ,bashkëpunim me Komisionin Europian në marrjen e direktivave europiane ,shpërndarja e produktev pan-europian hartografik në bazë të kontratav me Eurostat si dhe promovim I Projektit Korniza Europiane e vendëndodhjes  .(KEV)

Në kuadër të konferences cdo agjencion ndërkombëtar kishte prezantimin e tyre,Agjencia për kadastër të patundshmërive ishte e prezantuar nga ana e z.Vasill Mishkovski  me prezantim mbi temën-Kadastra nëntokësore e Republikës së Maqedonisë.
 
Pjesa e dytë e punës së Konferencës nga ana e z.Piter Vastrom dhe z.Andres Hedllung ishte edhe zyrtarisht e shpallur fillimi I implementimit të projektit IMPULS-projekt rajonal I cili është financuar nga ana e Agjencisë Suedezë për zhvillim ndërkombëtar.

Ky projekt do të implementohet në periudhën prej vitit 2014 deri ne 2018 I,I njëjti  përfshin afërsisht 6 pako pune me vlerë prej 4 milion euro.

Projekti ka pë qëllim të mbështet Agjencitë në zbatimin e INSPIRE - Direktivën, duke siguruar interoperabilitet teknik, shkëmbimi dhe ndarjen e të dhënave gjeohapsinore në nivel kombëtar dhe rajonal.

Në kuadër të konferences drejtori I Agjencisë për kadastër të Patundshmërive z.Sllavqe Trpeski nënshkroi marrëveshje për bashkëpunim me Agjencion Suedez –SIDA dhe marrëveshje për paraqitjen e projektit IMPULLS I cili do të zbatohet si project tvining(binjakëzimi) ndërmjet Agjencionev ndërkombëtare të vendeve të rajonit dhe Agjencionit ndërkombëtar Suedez për kadastër dhe gjeodezi-Lantmateriet.