Pres conference - 01.08.2014

04.08 2014

 

Parlamenti I Republikës së Maqedonisë më datën 30.07.2014 , solli ndryshimet e miratuara e Ligjit për kadastër të patundshmërive dhe presin javën e ardhshme që të publikohen në Gazetën Zyrtare, nga koha që fillon periudha prej 8 ditësh që konkurrojnë për miratimin e ligjit që do të thotë jo më vonë se 18/08/2014, të njëjtën gjë do të fillojë në zbatim.

 

Si një kujtesë zhvillimet më të rëndësishme në përgatitjen e matjeve kadastrale për legalizimin e lirë të paligjshme për ata përdorues dhe mirëqenies ekzistuese social dhe personat me të ardhura të ulëta për të 168,000 denarë bruto në vit, Regjistri i çmimev dhe Fletë pronësi elektronike. Agjencia bën thirrje ata përdorues dhe mirëqenies ekzistues social dhe personat me të ardhura të ulëta mund të aplikojnë te Qendra për punë sociale ose Hyrave Publike në mënyrë që të sigurojë një vërtetim që do të provojë statusin e tyre dhe që nga fillimi 18.08.2014  dorëzimin e aplikacioneve për të gjitha zyrat rajonale të Agjencisë për kadastër të patundshmërisë.

 

Në kërkesë përveq gjeneraleve personale duhet të dorëzohet edhe nr.i lëndës I cili është bërë kërkesa për legalizim. Në kushtet e Regjistrit të çmimeve Agjencia për kadastër të patundshmërisë tashmë mbajti një takim në Dhomën e noterëve ranë dakord se detajet e mënyrës dhe formën e dorëzimit të të dhënave të pasurive të patundshme në kontratat për shitje.

 

Risi në ligj për t`u marrë me çdo shitje është e përfunduar dhe një deklaratë nga shitësi në formën e një formë që do të përshkruajë pronën në drejtim të se a ka lidhje me energjinë elektrike, ujë, kanalizime, gaz, viti i ndërtimit, viti i rindërtimit, ndërtimit materiale dhe të dhëna të tjera që ju të hyjë në regjistrin e çmimeve të pasurive të patundshme. Pas hyrjes në fuqi të ligjit do të përcaktohet formulari, deri në fund të vitit do të bëhet Regjistri I cili prej  01.01.2015 ai filloi të jetë i mbushur me të dhëna.

 

 

Së treti, nga 2014/08/18 vit fillon periudha 6-mujore kur gjykatat, prokurorët, përmbaruesit dhe institucione të tjera që krijojnë dokumente dhe ato i nënshtrohen regjistrimit në regjistrin e tokës, do të lidhen me rendin kadastrale tyre në mënyrë elektronike për të dorëzuar në Kadastër.

 

Për shembull, sot gjykata bën masë të caktuar të përkohshme dhe kjo merr disa ditë për të arritur në kadastrën, dhe kjo është një qasje e gjatë kur abuzimet e mundshme nga ana e debitorit në të njëjtin kuptim që të pengoj me hipotekë dhe ngarkesat e tjera, mjetet elektronike të shpërndarjes do të lejojë menjëherë pas miratimit, gjykata drejtpërdrejt në mënyrë elektronike të paraqesë në kadastër.


Të reja në mënyrë elektronike është Fletë pronësia elektronike  që qytetarët apo komuniteti i biznesit me një çmim prej 150 denarë do të mund ndërmjet  interneti  për të porositur atë që do dhe do  të dërgohen në formë elektronike menjëherë ose me postë në adresën e shtëpisë.

 

Qeveria në mbledhjen e mbajtur më 29.07.2014, miratoi i Taksën e normave  për përdorimin dhe rishikimin e të dhënave nga sistemi gjeodezik informativ kadastral dhe orarin e tarifës për vrojtimin e punës së kryer nga shitësit gjeodetë të autorizuar dhe tregtisë kompanitë e Gjeodezisë

 

 

Gjatë përgatitjes së normave të taksës për përdorimin dhe rishikimin e të dhënave gjeodezike të sistemit informativ kadastral kanë pasur veçanërisht parasysh dispozitat ligjore që agjencia është një organizatë jofitimprurëse dhe tarifat e mbledhura duhet të mbulojë koston e operacioneve të tyre, të tilla si shpenzimet materiale, kostot për të ruajtur dhe për të përmirësuar hardware dhe software, pagat dhe të shlyer kredi për flashes bankare.

 

Në Taksën e normave  për tarifë për përdorimin dhe rishikimin e të dhënave gjeodezike të sistemit informativ kadastral ka 154 produkte nga të cilat 88 janë të publikuara në formë elektronike dhe 66 me shkrim.

 

Çmimet në këtë tarifë  krahasuar me çmimet e mëparshme janë më të ulëta mesatarisht me 16.1%.

 

Për produktet që janë në mënyrë elektronike ulja e çmimve është me 19.3%, ndërsa çmimet që janë në letër kanë një ulje mesatare prej 14.5%.

 

Kur të dhënat janë në formë elektronike, ato kërkojnë kërkuesi që të lëshohet në formë letrepavarësisht nga produktet reduktimit të ketë një rritje të lehtë

  

Për shembull, nëse qytetari i përgjithshëm në datën e bilancit prona ti kushtojë 175 denarë duke filluar nga 18.08.2014 viti, në qoftë se ai dëshiron të vijë tek ne në kadastër dhe për të marrë një letër të përgjithshëm do të kushtojë 180 denarë, do të thotë 5 denarë rritje, ndërsa në qoftë se ju donë ta marrë në formë elektronike do të kushtojë 150 denarë 25 denarë do të thotë ulje.

 

Një shembull tjetër është një kopje e planit të kadastrës sot kushton 215 denarë, duke filluar nga 2014/08/18, e njëjta letër në total do të kushtojë 183 denarë do të thotë ulje prej 32 denarë.

 

E reja në këtë takes tarifore  janë produkte të reja që kishin shkuar, në mënyrë që Akti i pronësisë për objektet e infrastrukturës për çmimin e letrës do të jetë 226 denarë, ndërsa forma elektronike do të jetë 194 denarë ekstrakt nga plani i kadastrës me planin e palosshme e objekteve infrastrukturore do të kushtojë 366 denarë, ndërsa lista e parcelave kadastrale kalon objektit të infrastrukturës do të kushtojë 50 denarë.

  

Taksa tarifore  e dytë që miratoi  qeveria në shumën e Tarifave të kompensimit për punën e incizimit nga shitësit e gjeodetëve të autorizuar dhe kompanitë tregtare për punë gjeodezike

 

 

Gjatë përgatitjes së këtij orari, të udhëhequr nga dispozitat e Ligjit për kadastër të patundshmërisë Të dhënat janë dhënë për kostot aktuale të firmave private gjeodezike ndërsa Zyrat për të dhëna publike  siguroi të dhëna dhe i raportuar të ardhura të tatueshme / shpenzimet, nga Agjencia e punësimit ofruan të dhëna për numrin  e të punësuarve në çdo firmë Topografi veç e veç, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme siguroi  të dhëna për numrin e automjeteve motorike të regjistruara në emër të firmave private gjeodezike

 

Për më tepër, për çdo artikull të Tarifave të bëjë një analizë të detajuar të kohës së nevojshme për të kryer çdo aktivitet nga një topograf i licencuar, topograf dhe asistent dhe duke fituar 20% kur erdhën  në të dhënat e ardhshme

 

Çmimet në këtë orar në krahasim me çmimet e Tarifës së mëparshme për shumën e kompensimit për punën e incizimit nga shitësit e gjeodetëve të autorizuar dhe kompanitë tregtare për punë gjeodezike janë mesatarisht më të ulëta për 10.1%.

 

Në vijim çmimi maksimal i raporteve më të kërkuar 

 

 

Lloj I raportit gjeodezik Tarifa pa TVSH
TARIFAT ekzistuese TARIFAT E REJA  Sipërfaqja Ulje
Për regjistrimin e të drejtave të pasurive të patundshme me Matjen e sipërfaqeve të brendshme, duke përfshirë sondazh të ndërtesave dhe të tjera të shtëpisë familjare apartament, ndërtimi zyra, pishina noti, pellgje, tanke, ndërtim/mbindërtim ndërtesa ndihmëse (faqe garazh/, hangar, etj në mënyrë të pavarur për si objekte të veçanta të punojnë. 6350 5618 150 m2 -12 %
Shënimi I zbatimit të parcelës ndërtimore  për realizimin e planit urbanistik 8200 5756 100 m2 -30 %

Për ndarje fizike të parcellës

 

*Ndarje themelore e dy parcellav 

Parcellë kadastrale  tjetër e sapoformuar

 

8380

1676

 

 6027
 

1426

  -28%
-15 %
Për legalizimin e objekteve tjera pa leje 4100
7940
3688
7332
До 100m2
До 300m2

      -10 %       -8 %

 

 

Në taksën Tarifore janë të mbuluara dhe sende të reja që ishin në orarin ekzistues si  risi

 

Për azhurimin e të dhënave në funkcion me përshtatjen e të dhënave tjera nga kadastra e patundshmërive me gjendje faktike (me deklaratë nga ana e noterit) 2862 Gjatësi prej 30m
Për blerjen e tokës nën ndërtesë/objekt /pjesë të objektit të fituar statusin ligjor nën object të paligjshëm 2066 50m2