Барање за изразување на интерес

23.09 2014

  

 Владата на Република Македонија доби заем од Светска Банка за поддршка на Проектот Катастар на Недвижности и Регистрација (КНР) и има намера дел од добиените средства да ги искористи за обезбедување на консултантски услуги за позицијата: Геодетски стручни лица - десет (10) индивидуални консултанти, за ажурирање на податоците од  ДКП и тоа за работа во подрачните одделенија за катастар на недвижности во 2 града во РМ - Тетово и Гостивар.

 

Барање за изразување на интерес  (.pdf)