Një delegacion i përfaqësuesve të lartë të Bankës Botërore dhe delegacion nga Republika eNikaraguas, për vizitë në Agjencinë për kadastër të patundshmërisë

29.09 2014

 

Në periudhën prej 22-24 shtator 2014 Agjencionin për kadastër të patundshmërive e vizituan delegacion të përfaqësuesve të lartë të Bankës Botërore dhe një delegacion të përfaqësuesve të lartë të Republikës së Nikaragua, si pjesë e shkëmbimit Jug-Jug (SSKE) të njohurive.


Delegacioni i Bankës Botërore udhëhiqej nga Znj Sari Söderström - Drejtor - Departamenti i Praktikave Globale, Urban, Zhvillim Rural dhe Social të Bankës Botërore dhe z.Jorge Munoz - Menaxher - praktikave të Departamentit tokësor.

Delegacioni shoqërohej nga znj Olivera Jordanoviq – Specialistepër Administratë të Tokës (udhëheqësi i projektit I ekipit në kadastër të patundshmërisë dhe regjistrimit, të cilat janë implementuar nga Agjencia për kadastër të patundshmërisë). Qëllimi i vizitës në Bankën Botërore ishte për të dini më shumë informacion dhe fakte në lidhje me angazhimin dhe përfshirjen e Bankës Botërore në sektorin e tokës.

 Delegacioni I Republikës së Nikaragua ishte udhëhequr nga dr.Hernan Estrada -prokurori i Shtetittë Republikëssë Nikaragua, dheZnj. Estrelita Troz del Karmen Martinez – regjistrator për rajonin Qinandega. Delegacioni ishte ekipi i ekspertëve që punojnë në projektin e dytë për Administratën e tokës (PRODEP), dhe i shoqëruar nga një ekip i Bankës Botërore të përbërë nga znj Viktoria Stanley - Specialist Senior I Zhvillimit Rural, z Enrike Pantoha – Specialist senior i Administrimit të Tokës, znj Margarita Arguelo - Këshilltar në ndarjen Jug-Jug (Konsulent) dhe z.Stamatis Kotuzas – Bashkëpunëtormë I rri profesional.
Qëllimi i vizitës së ekipit nga Nikaragua ishtepër të njoftuar sistemin e administrimit të tokës që ka zhvilluar kadastra dhe ndarjen e eksperiencave, praktikave më të mira dhe mësimet e nxjerra nga projektet që agjencia tashmë ka zbatuar.

 

Delegacioni i Bankës Botërore dhe delegacioni i Republikës Nikaragva kishinmundësitë takohen me drejtorin e Agjencisë për kadastër të patundshmërisë z Slavce Trpeski dhe menaxhimin e Agjencisë.

 Brenda një vizitë tre-ditore, delegacionit të Bankës Botërore dhe delegacionit të Republikës së Nikaragua I u prezantua struktura organizative, reformat që janë zbatuar në vitet e fundit, përgjegjësitë që dalin nga Ligji për kadastër të patundshmërive me referencë të veçantë të dispozitav për të përshpejtuar procedurat për regjistrimin e të drejtave të pasurive të patundshme, zhvillimin dhe arritjet e sistemit të IT, si projektet iidnite të Agjencisë për kadastër të patundshmërisë.
Pranë Delegacionittë Republikës së Nikaragua ishintëparaqitura informacione dhe funksionimin e SKZHI-së, punët themelore gjeodezike dhe hartat topografike, si në procesin e digjitalizimit të hartave kadastrale.

 Të dy delegacionet kishin mundësinë për të vizituar Qendrën për Kadastër të patundshmërive të Shkupit ndërsa delegacioni i Republikës së Nikaragua vizitoi Departamentin për kadastër të patundshmërive Ohër ku u njohën praktikisht me funksionimin e REC, detyrat dhe përgjegjësitë, si dhe strukturën e tyre organizative. Delegacioni i Republikës së Nikaragua vizitoi Komunën e Ohrit, zyrë të noterit dhe kompanive private gjeodezike, ku ai u bë i njohur me funksionimin e sportelës elektronike. 

Delegacioni i Republikës së Nikaragua është vetëm një njohje që AKP ka vendosur veten si një nga agjencitë më të mira në fushën e kadastrit, jo vetëm në rajonin e saj dhe në Evropë, por edhe në mbarë botën. Siç njoftuan nga përfaqësues të Bankës Botërore që e shoqëronin delegacionin e Republikës së Nikaragua, që kjo prirje për shkëmbimin e njohurive dhe përvojave në kuadër të Programit Jug-Jug të Bankës Botërore (SSKE) do të vazhdojë për vitin e ardhshëm keminjoftuar përvizitën e delegacion nga vendet e reja të Amerikës Latine që po zbatojnë projekte të financuara me kredi nga Banka Botërore dhe është ngazona e administrimit të tokës dhe kadastrës. Në fund të vizitës së tij, delegacioni i Republikës së Nikaragua shprehu mirënjohjen për mundësinë e dhënë për të mësuar se si një agjenci udhëheqëse për kadastër dhe pasuri të patundshme në rajon ka trajtuar problemet që ata tani përballen.

 


Nëtakimine fundit është vendosurpër bashkëpunimin ndërmjet Agjencisë për kadastër të patundshmërisë dhe Republikës së Nikaraguas që të formalizohet nëpërmjet nënshkrimit të kontratës, me qëllimnjë ekip të ekspertëve të Agjencisë për kadastër të patundshmërisë të vizitojë Republikën e Nikaragua dhe për të organizuar trajnime për personelin në institucionet përgjegjëse përzbatimine Projektit të Dytëtë Tokës Administratës (PRODEP) financuar nga një kredi e Bankës Botërore për modele dhe metoda të ndryshme me të cilat Agjencia për kadastër të patundshmërisë e ka përmirësuar ofrimin e tyre të shërbimeve për qytetarët.