Барање за изразување интерес

24.01 2014

 

Владата на Република Македонија доби заем од Светска Банка за поддршка на Проектот Катастар на Недвижности и Регистрација (КНР) и има намера дел од добиените средства да ги искористи за обезбедување на консултантски услуги за Позицијата I: Геодетско стручно лице - четириесет и еден (41) индивидуален консултант, за ажурирање на податоците од  ДКП и тоа за работа во подрачните одделенија за катастар на недвижности во 8 града во РМ; како и за Позицијата II: Геодетско стручно лице - два (2) индивидуални консултанти, во составот на Тимот за контрола на квалитет на ДКП за внес во МакЕдит базата, како и ажурирање и одржување на ДКП во МакЕдит базата. 

 

Барање за изразување интерес (.pdf)

 

Исправка на барањето за изразување интерес (.pdf)