Rregulloret

 

 

 

 

- Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për matje dhe përpunimi i të dhënave nga matja (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 42/12)

 

 

 

 

- Rregullore për plotësim të Rregullores për vendosje të  kadastrës së patundshmërive (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.143/08)

 

- Rregullore për ndryshim të Rregullores për vendosje të  kadastrës së patundshmërive (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.119/09)

 

- Rregullore për ndryshim të Rregullores për vendosje të  kadastrës së patundshmërive (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.48/10)

 

- Rregullore për ndryshim të Rregullores për vendosje të  kadastrës së patundshmërive (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.71/10)

 

- Rregullore për plotësim të Rregullores për vendosje të  kadastrës së patundshmërive (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.149/10)