Kompenzim për ekzemplar të hartës topografike

Për ekzemplar të hartës topografike pa marr parasysh përmasat paguhet: 

 

-   për 1 hartë në formë rasteriale gjeoreferencuar në CD
 
600 denarë
-   për 1 hartë në formë të letrës
 
200 denarë

-   për 1 hartë në formë vektoriale me të gjitha nivelet tematike në CD

10 000 denarë

                       - vetëm për një nivel tematik në CD
 

1600 denarë
-   për 1 hartë ortofoto në teknikë bardhë-zi e gjeoreferencuar në CD
 
700 denarë
-   për 1 hartë ortofoto hartë në formë të letrës e gjeoreferencuar në CD
 
900 denarë

-   për 1aerofotografi në shkallë 1:40000 në CD

 

200 denarë

-   për 1 hartë dixhitale model në terren me  20m në shkallë 1:25000 në CD

 

2000 denarë

 

 

 Në çmimet e dhëna  nuk është i përfshirë edhe tatimi i vlerës së shtuar- TVSH