Hierarkija

Në AGJKP, hierarkia është vendosur në nivelet e mëposhtme:


- Drejtor;
-
Zëvendës-drejtor;
-
Këshilltar Shtetëror;
-
Udhëheqës  i Departamentit;
- Ndihmës -Udhëheqës i Departamentit;
- Shef i njësisë.


Sipas llojit, fushëveprimit, kompleksitetit dhe farefisnisë ndërsjellë dhe lidhjeve në AGJKP janë të formuara format orgnaizative:
 

Drejtoria gjenerale me:

­  Sektorë;
­  Klasa të pavarura;
­  Departamente.

Qendra me:

­  Sektorë;
­  Departamente

 

Rregullore për vendeve të punës në Agjencinë për kadastër të patundshmërisë të regjistruar sipas No.01-21752/1 të 2013/12/16 vit (.pdf)

 

Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin  e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të regjistruara nën AKP nr.01-16063/prej 09.09. vitit 2014


Informata më të hollësishme në lidhje me organizimin e brendshëm të AKP mund të merrni nga Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencisë për Rregulloret e menysë së patundshmërive kadastrale / akteve të përgjithshme.