Linqet më të rëndësishme

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë   
 
 www.vlada.mк
Enti shtetëror së statistikës   
 
 www.stat.gov.mk

Ministria e Financave
 

www.finance.gov.mk
Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë
 
www.crm.org.mk
Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë   
 
 www.arhiv.gov.mk
Dhoma e gjeodetëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë www.komora-geodeti.mk
Dhoma avokatore   
 
www.mba.org.mk
Fakulteti i Ndërtimtarisë – Dega Gjeodezi   
 
www.gf.ukim.edu.mk
Komision për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik   
 
www.komspi.mk