Të dhëna nga elaboratet e inçizimeve gjeodezike

- për fotokopje nga skica e detajizuar ose fotoskica  në A4 format

 
100 den
- për skenim të skicës së detajizuar ose fotoskica në A4 format
 
150 den
- për incizim skicë e detajizuar për një pikë të detajizuar
 

15 den