Kopje të planit kadastror në të gjitha dimensionet

 
 

- Fotokopje nga plani kadastror  për një origjinal të punuar,në formë letre në varësi të shkallës

për  Р=1:1000

1200 den

për  Р=1:2500
 

2000 den
- Fotokopje nga plani kadastror për një origjinal arkivi të punuar,në formë letre në varësi të shkallës

për  Р=1:1000

900 den

për  Р=1:2500
 

2500 den

- Fotokopje nga plani kadastror  për një pjesë të origjinalit të punuar ose arkivor në A4 format

 

175 den
-Fotokopje nga plani kadastror  për një origjinal të punuar, i gjeoreferencuar në formë rastere në CD në varësi të shkallës

 për Р=1:1000

1250 den

 për Р=1:2500
 

2050 den

-Fotokopje nga plani kadastror për një origjinal të punuar, i gjeoreferencuar në formë rastere në CD në varësi të shkallës


 për Р=1:1000

950 den

 për Р=1:2500
 

1550 den
-Fotokopje nga plani kadastror  i vektorizuar  në CD në varësi të shkallës

 për Р=1:1000

6000 den

 për Р=1:2500
 

7500 den
-për pjesë të planit kadastror për 1 hektar, i vektorizuar  në CD
 
200 den
- për 1 ortofoto plan, i  gjeoreferencuar në formë rastere në CD 3.000 den