Kopje të planit kadastror dhe fotokopje të skicës nga matja e katit

 


 

- për kopje të planit kadastror për një parcelë kadastrore
 
165 den