Të dhëna nga operati kadastror

 

 

- njohuri për qasje në përmbledhjen e dokumenteve pamvarsisht nga kohëzgjatja e njohurive 200 den
- fletë pronësinë, respektivisht për fletë posedimin
 
125 den

- për vërtetim të renditjes së ndryshimeve të kryera për një pasuri të patundshme parcelë kadastrore në kadastrin e tokës
 

400 den

- për vërtetim të renditjes së ndryshimeve të kryera në një parcelë kadastrore gjegjësisht për një pasuri të patundshme (ndertesë/pjesë e veçantë nga  ndërtesa ) në kadastër të patundshmësisë
 

600 den
- njohuri për të dhënat nga sistemi informativ gjeodezik kadastror në formë të shkruar për një plan kadastror,gjegjësisht një hartë topografike pamvarsisht nga kohëzgjatja e njohurive
 
50 den
- për fletë evidentimi
 
125 den
- çertifikatë nga lista e parcelës kadastrore me sipërfaqe për një parcelë kadastrore 25 den