Të dhëna tjera


Për shfrytëzimin dhe njohuritë mbi të dhënat nga sistemi informativ gjeodezik kadastror me të cilën me këtë tarifë nuk është e vërtetuar vlera e kompenzimit , do të paguhet taksë në vlerë prej 150 denarë për një të dhënë.