Qendra e kadastrës së patundshmërive - Shkup

V. D. Këshilltar profesional – Ndihmës i drejtorit për Qendrën për KPP – Shkup
Dime Spasov, Jurist i dipl.
Udhëheqës: Drezdenska p.n., Shkup
Telefon: (02) 3097 337
e-mail: d.spasov@katastar.gov.mk


Në Qendrën e kadastrës së patundshmërive – Shkup kryhen punët lidhur me:

-    regjistrimin sistematik, regjistrimin veças dhe regjistrim të të drejtave të pashënuara sipas vendosjes së kadastrës së patundshmërive;
-    dhënie të fletave pronësore / poseduese dhe kopje të planit kadastror;
-    vërtetim / miratim të elaborateve gjeodezike;
-    shënim dhe fshirje të hipotekave, të drejtave të tjera reale dhe fakteve, të cilat ndikojnë në pasurinë e patundshme;
-    shënim të ndryshimeve në kadastër të patundshmërive dhe në kadastër të tokës;
-    përgatitje të vërtetimeve, çertifikatave dhe lajmërimeve;
-    përgatitje dhe dorëzim të të dhënave nga libri i regjistrimeve;
-    pranim të kërkesave për qasje të lirë të informatacioneve të karakterit publik;
-    përgatitje të të dhënave nga kadastra e patundshmërisë dhe kadastra e tokës për sektorin privat gjeodezik;
-    organizim dhe udhëheqje të punës arkivuese.