Përcaktimi i misionit dhe vizionit strategjik

 


Misioni në Maqedoni për INDHH

 


"Të krijohet kuadri teknik, institucional, ligjor dhe administrativ për bashkëpunim ndër-organizativ që do të :

  • Qeveria -e përkrah 
  • Integrojë gjeo informatat nga burime të ndryshme në një rrjet
  • Shmangë dyfishimin e mbledhjes së të dhënave hapësinore
  • Përputhja me INSPIRE
  • Vendosjen efektive të proceseve të biznesit
  • I plotëson kërkesat e palëve të interesuara
  • Promovon, qasje për ndarjen e përdorimit, dhe shpërndarjen e të dhënave hapësinore".Vizioni i Maqedonisë për INDHH

 


"INDHH maqedonase do të lehtësojë, qasje për ndarjen e përdorimit, dhe shpërndarjen e standardizuar të të dhënave hapësinore / shërbimeve në mënyrë efikase, efektive dhe të koordinuar në mënyrë që të plotësojnë nevojat e sektorit privat e publik dhe të qytetarëve, duke kontribuar kështu në rritjen ekonomike dhe  zhvillimit të qëndrueshëm në vend".


 

Më shumë informacion:

 

 

Analiza e politikës europiane dhe kombëtare (shkarko dokumentin)
Përkufizimi i Misionit Strategjik dhe Vizioni (shkarko dokumentin)
Objektivat e përcaktuara INDHH të (shkarko dokumentin)
Parimet udhëheqëse të INDHH  (shkarko dokumentin)
Lista e pjesëmarësve kryesorë (shkarko dokumentin)