Model dixhital për lartësi në terren (dem)

  

RSHKRIMI TEKNIK : MODEL DIXHITAL PËR LARTËSI NË TERREN (DEM)

 
 

  • model për lartësi të terrenit në formë dixhitale, 20m x 20m me rezolutë (ASCII-DEM)
  • i përpunuar në sistemin maqedonas për lartësi (lartësitë ortometrike, lartësi reperi datë në Triestë)
  • e përpunuar në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë

  • shitje sipas ndarjes së fletëve në bazë të hartës topografike të shtetit të Republikës së Maqedonisë në shkallën e 1: 25.000
  • ka qasje në rrjetin ESRI , shp. dhe format dxf