Harta topografike dixhitale në përpjestim 1:25000

 

 


PËRSHKRIMI TEKNIK: HARTA TOPOGRAFIKE NË PËRPJESTIM 1:25000

 

  •  harta e re dixhitale topografike e përpunuar nga metoda dixhitale
  •  e përpunuar në sistemin koordinativ shtetrorë maqedonas (në formë elipsoide Besellov / projektimi i Gaus Krigerova)
  •  shitje sipas ndarjes së fletëve në bazë të hartës topografike të shtetit të Republikës së Maqedonisë në shkallën e 1: 25.000
  •  janë të përpunuara180 fletë nga gjithsej 205
  •  ka qasje në shtyp dhe në rrjetin raster (jpg / jgw dhe tif / Portali....) formë
  •  ka qasje në gjuhën maqedonase dhe angleze