Harta globale në përpjestim 1 : 1000000

   

 

PËRSHKRIMI TEKNIK: HARTA GLOBALE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË PËRPJESTIM 1:1000000 

 

  • harta dixhitale e përpunuar me metodat dixhitale
  • e përpunuar në një sistem global të koordinuar (elipsoid WGS84 / projektimi UTM)
  • e përpunuar në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë
  • përmbajtja: 4 shtresa vektoriale (ndarje administrative, rrugëve, vendbanimeve dhe hidrografisë) dhe 4 shtresa raster (reliev, vegjetacioni, një mënyrë e përdorimit të tokës dhe mbulesës së tokës)
  • qasje në vektor dhe raster (shp dhe dxf.) (Tif.) formë