Ndarja e njësive administrative të Republikës së Maqedonisë

 

 

 

 PËRSHKRIMI TEKNIK: NDARJA ADMINISTRATIVE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
 

  • Hartë vektoriale dixhitale e krijuar me metodat dixhitale
  • e përpunuar në shtetin maqedon në sistemin koordinativ (elipsoid  / projektimi Gaus Krigerova)
  • shitje nga njësitë territoriale ose për të gjithë RM
  • e përpunuar të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë
  • ka qasje në letër të shkruar,në formë rasterike (.jpg / jgw dhe / tif /.tfw) dhe formë vektoriale (SHP, DXF dhe coverage)