Kuadri ligjor

 

Infrastruktura Kombëtare Hapësinore për të dhënat hapsinore lehtëson qasjen në, shkëmbimin, përdorimin dhe shpërndarjen e të dhënave të standardizuara hapësinore dhe shërbimeve në mënyrë efikase, efektive dhe të koordinuar në mënyrë që të plotësojnë nevojat e sektorit publik dhe qytetarët dhe sektorin privat, dhe kështu kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Republikës së Maqedonisë.

Përveç kësaj, IKDHGJ vendos kuadrin teknologjik, institucional, ligjor dhe administrativ për bashkëpunim ndërkombëtar që mbështet në iniciativë për e-qeverisjen, mundëson integrimin e të dhënave hapësinore nga burime të ndryshme në një rrjet të vetëm, duke shmangur dyfishimin e përpjekjeve për të mbledhur të dhëna hapësinore,  në Direktivën 2007/2/EZ në parlamentin Evropian dhe Këshillit të datës 14 mars 2007 krijimin e infrastrukturës për të dhënat hapësinore në Komunitetin Evropian (INSPIRE), për të vendosur proceset efektive të biznesit.

Në qëllim që të krijojë infrastrukturën hapësinore e të dhënave në Republikën e Maqedonisë, është  përpiluar propozim juridik për zbatimin e saj dhe funksionimin. Në kuadër të Strategjisë IKD
HGJ –së janë përpiluar këto dokumente :
 

  • Propozim ligji për IKDHGJ -së në Republikën e Maqedonisë
  • Propozim Rregullorja për tema të përpiluara të dhënave hapësinore
  • Propozim Rregullorja për ndërveprim
  • Propozim Rregullorja për meta datë (për të dhënat)
  • Propozim Rregullorja për shërbime të rrjetit
  • Propozim ligji për kriteret e kërkimit
  • Propozim Marrëveshja për të shkëmbyer të dhënat dhe shërbime në kuadër të IKDHGJ –së në Republikën e Maqedonisë