Plani për implementim-zbatim

 


Përgatitja e plan programit (shkarko dokumentin)

 

 

Definimi i roleve dhe përgjegjësive (shkarko dokumentin)

  

 

Definimi i faktorëve kyç dhe treguesve të suksesit (shkarko dokumentin)

 

 

Definimi në qasjen e menaxhimit të rrezikut (shkarko dokumentin)

 

  

Përshkrimi i detyrës në përcaktimin e funksioneve në gjeo - portalin qeveritarë (IKDHGJ) në përputhje me Strategjinë për IKDHGJ - në (shkarko dokumentin)