Intabulacion i transferuar

Të dhënat u morrën  nga gjykatat kompetente  prej librave të intabulacionit, të përpunuara në formë elektronike dhe të futura në sistemin informativ gjeodeziko kadastrorë