PROJEKTI IMPULS


Projekti synon të mbështesë agjencitë kombëtare për Kadastër dhe Gjeodezi në vendet e rajonit në zbatimin e Direktivës INSPIRE ose krijimin e një infrastrukture të Dhënave Kombëtare Hapësinor (SKZHI). Projekti do të ofrojë kapacitet për arritjen e ndërveprimit teknik midis institucioneve, shpërndarja e gjeo-të dhënave në formë elektronike, të zhvillimit dhe të shërbimit për të shkëmbyer dhe ndarë gjeo-të dhënat në mes të institucioneve në çdo vend, në mesin e vendeve të rajonit, si dhe vendet e BE.
Buxheti i projektit është mbështetur nga fondet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar - Sida në shumën prej 38.900.000 kurora suedeze të fondeve të siguruara nga partnerët në projekt dhe transportuesi kryesor i  implementimit të projektit është Suedia  zyra shtetërore e Hartografisë, Kadastër dhe Regjistrimi Tokës - Lantmäteriet , ndërsa si një partner i rri është Aministrata gjeodezike shtetërore e Republikës së Kroacisë.
Projekti impuls është planifikuar të zbatohet në periudhën 2014-2018.

 • Shfrytëzuesit e projektit janë tetë institucione nga gjashtë vende të rajonit, duke përfshirë:
 • Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurisë së Patundshme të Republikës së Shqipërisë
 • Zyra nacionale për informata gjeohapësinore  në Shqipëri
 • Administrata Federale e gjeodezisë dhe Marrëdhëniet Pronësore të FBiH
 • Enti Republikan për punë gjeodezike dhe pronësore të Republikës së Sërbisë
 • Agjencia për Kadastër në Kosovë
 • Agjencia për kadastër të patundshmëris e Republikës së Maqedonisë
 • Drejtoria e patundshmërive e Republikës së Malit të Zi
 • Enti republikan gjeodezik I Republikës së Serbisë


Projekti është hartuar në gjashtë pako të të punës, duke përfshirë:

 • Paketa e punës 1 - Administrimi dhe menaxhimi me projektin
 • Paketa e punës 2 - Politikat për shkëmbimin e të dhënave dhe rregullimin
 • Paketa e punës 3 – Harmonizimi të dhënave
 • Paketa e punës 4 - Metadata dhe vlerësimi I kvalitetit
 • Paketa e punës 5 - Shpërndarja e informacionit
     o Shërbime
     o Portale
 • Paketa e punës 6 – Fitimet
     o Demonstrimet
     o Zbatimi i pilot projekteve


Rezultatet e pritshme të projektit janë ndërtimin e kompetencave të veçantë të personelit në institucionet e trajnimit duke përgatitur programe trajnimi, trajnimin dhe arsimimin, zhvillimin e një strategjie komunikimi për palët e interesuara në Direktivën INSPIRE dhe ndërgjegjësimin e tyre në rritje të nevojës për të zhvilluar dhe të ndarë gjeo-të dhënat nëpërmjet shërbimeve. Përgatitja dhe zhvillimi i modeleve për ndarjen e të dhënave, zhvillimin e arkitekturës teknike të infrastrukturës së të dhënave hapësinore, harmonizimin e të dhënave që ju keni për të ndërtuar një platformë të përbashkët dhe bashkëpunim ndërkufitar midis vendeve në shkëmbimin e të dhënave hapësinore.