Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

25.10 2017Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира четвртата обука за 2017 година, наменета зa трговците поединци овластени геодети, на следнава тема:  
  
ОТВОРЕНА ТРИБИНА:
ПОПИСЕН КАТАСТАР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (ПРАКСА)


 
Обуката ќе се одржи регионално во следниве градови: Скопје, Кичево, Прилеп, Струмица и  Штип.
 

Целосното соопштение е достапно на  следниов линк