СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ

03.11 2017

 

Почитувани,

 

Агенцијата за катастар на недвижности Ве известува дека во месец декември 2017 година, ќе се одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет.

 

Првиот дел од испитот ќе се одржи на 12.12.2017 година, а вториот дел од испитот ќе се одржи на 28.12.2017 година.


Јавната база на прашања и студии на случај е достапна на следниот линк.


Прописите и литературата за полагање на испитот се содржани во Програмата за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет, која е достапна на следниот линк.