Известување за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет

27.11 2017

 

Се известуваат кандидатите:

  • Јован Филиповски
  • Рамон Ајро
  • Костадинка Коцеска
  • Јованка Стојанова и
  • Мајљинда Алити

дека на 12.12.2017 година, со почеток во 9 часот во просториите на Правниот факултет Јустинијан Први при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје, ќе се одржи првиот дел од испитот  за стекнување со овластување за овластен геодет, а на 28.12.2017 година, ќе се одржи вториот дел од испитот.

 

Се повикуваат кандидатите да се јават на закажаниот термин заради спроведување на испитот.

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ