Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 29/2017

18.12 2017

  

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Одржување на лиценци за Oracle SE

 

Вид на договорот за јавна набавка:  Стоки - купување

 

Тендер бр.29 (.pdf)

 

 

Огласот е објавен и на следниов линк