ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

21.12 2017

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Mоторни бензини и дизел гориво

 

 

 

Информации за причината на поништување на постапката:

 

Известувањето можете да го превземете на овој линк .