Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 75/2017

21.12 2017

  

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на податочен центар на продукциска и дистрибуциска околина и мрежна опрема

 

Вид на договорот за јавна набавка:   -

 

Тендер бр.75 (.pdf)

 

 

Огласот е објавен и на следниов линк