Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 04/2017

21.12 2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Ситен инвентар и алати

 

Вид на договорот за јавна набавка:   -

 
Тендер бр.04 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк