Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 82/2017

19.12 2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на Alpha Open VMS систем

Вид на договорот за јавна набавка:    -
 
Тендер бр.82 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк