Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 88/2017

22.12 2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Провизија за промет преку ПОС терминал со набавка на хартија за ПОС терминали
 

Вид на договорот за јавна набавка:  

Услуги -
 

Тендер бр.88 (.pdf)


Огласот е објавен и на следниов линк