Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 56/2017

25.12 2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Поврзување на НВТ3 нивелманска мрежа на РМ со европската UELN нивелманска мрежа и поврзување на градските нивелмански мрежи во РМ со НВТ3 нивелманска мрежа на РМ
 

Вид на договорот за јавна набавка: 

-

Тендер бр.56 (.pdf)


Огласот е објавен и на следниов линк