Закони

- Указ за прогласување на законот за  дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.172/16 oд 12.09.2016)

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности  ("Сл. весник на  РМ бр. 61/2016 од 31.3.2016")

 

 Закон за катастар на недвижности - консолидиран текст

 

- Указ за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.192/15 oд 05.11.2015)

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на  РМ бр. 153/2015 од 4.9.2015")

 

Закон за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на  РМ бр. 116/2015 од 9.7.2015")

 

Закон за катастар на недвижности - консолидиран текст

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.115/14 од 1.8.2014)

 

- Одлука на Уставниот суд на Република Македонија („Сл.весник на РМ" бр.101 од 7.7.2014)

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.41/14 од 27.2.2014)

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија („Сл. весник на РМ" бр.106  од 03.6.2016)

 

Закони вон сила

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.158/10)

 

Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.17/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.51/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.74/12)