Тарифници

 

 

 

 

- Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.179/2017)

 

- Tарифник за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности (интерен пречистен текст)

 

Исправка на Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности  бр.01-186/1 од 9.1.2015 година („Сл. весник на РМ" бр.4/2015)

 

 - Tарифникот за изменување на тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Сл. весник на РМ" бр. 98/2015)

 

 

 

 

Taрифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти („Сл. весник на РМ" бр.179/2017)

 

-Tарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти (интерен пречистен текст)

 

 

Исправка на Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти бр.01-185/1 од 9.1.2015 година („Сл. весник на РМ" бр.4/2015)

 

 

 

- Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи (“Сл.  весник на РМ” бр. 94/2015)

 

Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи ("Сл. весник на РМ" бр. 159/2014) 


 

 

- Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем ("Сл.весник на РМ" бр.179/2017)

 

- Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем ("Сл.весник на РМ" бр.42/2016)

 


Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем бр.01-20897/6 од 26.11.2014 годин ("Сл.весник на РМ" бр.1/2015)