Општи акти

 

  

 

 

 
 

 

Деловник за дополнување на деловникот за работа на Управниот одбор на АКН од 17.10.2016 година

 
 

 

 

 - Статутарната одлука за дополнување на Статутот на АКН бр.01-548/8 од 30.01.2015 

 

Одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на АКН бр.42-1699/1 од 24.02.2015 година

 

 

 

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за катастар на недвижности