Правилници

 
 
 

 

 

 

 

  

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар "Сл.весник на РМ бр. 52/2017") 

 

Правилник за изменување на правилникот за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар "Сл.весник на РМ бр. 64/2015") 

 


-Правилник за изменување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр. 88/17" )

 

-Правилник за дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр. 184/15" )

 

-Правилник за изменување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр.147/15")

 

Правилник за дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр. 56/15" )

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр. 183/14" )

 

 

- Уредба за изменување и дополнување на уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при поднесување барања и пријави до Агенцијата за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ бр.158/15")

 

 

- Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени ("Сл. весник на РМ  бр. 2/17")

 

Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени ("Сл. весник на РМ  бр. 195/16")

 

Правилник за изменување на правилникот за геодетски работи за посебни намени ("Сл. весник на РМ бр.56/15")

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени ("Сл. весник на РМ бр.88/14")

 

- Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени ("Сл. весник на РМ бр. 110/14")

 

- Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени ("Сл. весник на РМ, бр. 132/2014")

 

 

 

 

-Правилник за изменување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 179/2017")

 

-Правилник за изменување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 88/2017")

 

-Правилник за дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 218/2016")

 

-Правилник за дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 195/2016")

 

-Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 184/15")

 

-Правилник за дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 156/15")

 

-Правилник за изменување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 147/15")

 

-Прилог 3: Пријава за запишување на недвижности со незапишани права

 

-Прилог 9: Пријава за запишување на промена во катастарот на недвижности

 

-Прилог 20: Пријава за ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност

 

-Прилог 23: Пријава за ажурирање на податоците за недвижностите

 

-Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл. весник на РМ бр. 132/2015") 

 

-Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл.весник на РМ бр. 8/2015")

 

-Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите ("Сл.весник на РМ бр. 229/2015")

 

 

 

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето/потврдата за изземање на службено лице, формата и содржината на барањето/потврдата за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на наедвижностите, начинот на издавање, како и за формата и содржината на податоците кои се издаваат на обрасци од катастарот на недвижности (Сл. весник на РМ бр.64 /14)

 

 

- Правилник за изменување на правилникот за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето ("Сл.весник на РМ бр. 149/2017")

 

Исправка на правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето ("Сл.весник на РМ бр. 128/2015")

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето ("Сл.весник на РМ бр. 95/2015")

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти ("Службен весник на РМ бр. 183/2014")

 

 

 

 

 

-Правилник за изменување на правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско – катастарскиот информационен систем  ("Сл. весник на РМ бр. 147/15")

 

-Прилог  1а: Барање за издавање на податоци од ГКИС

 

-Прилог  1б: Барање за издавање на податоци од ГКИС

 

-Прилог  1в: Барање за издавање на податоци од ГКИС

 

 

 

 

- Правилник за дополнување на Правилникот за премер на недвижности  бр. 0101-23804/1 од 22.09.2017 година ("Сл. весник на РМ" бр. 135/17)

 

Правилник за дополнување на правилникот за премер на недвижности ("Сл.весник на РМ бр. 195/2016")

 

- Правилник за изменување и дополнување на правилникот за премер на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр. 176/16)

 

- Правилник за изменување и дополнување на правилникот за премер на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр. 157/16)

 

- Исправка на правилник за изменување на правилникот за премер на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр. 128/15)

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за премер на недвижности ("Сл.весник на РМ бр. 95/2015"

 

- Правилник за изменување на правилникот за премер на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр. 169/13)

 

 

 

  

- Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот ("Сл. весник на РМ" бр. 134/12)

 

- Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот ("Сл. весник на РМ" бр. 129/12)

 
 

 - Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот  ("Сл. весник на РМ" бр.42/12)

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите  ("Сл. весник на РМ" бр.49/13)

 

 - Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите  ("Сл. весник на РМ" бр.81/11)

            

- Правилник за дополнување на  Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите  ("Сл. весник на РМ" бр. 149/10)

 

- Правилник за дополнување на  Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите  ("Сл. весник на РМ" бр.143/08)