Други акти

 

 

 

 

 

 

 

Програма за изменување  дополнување на годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2015 година ("Сл. весник бр. 50/2015")