Надоместок за примерок од топoграфска карта


За примерок од топографската карта и други картографски материјали се наплатува:


 

- за 1 карта во растерска форма, геореференцирана на ЦД
 
600 ден.
- за 1 карта во хартиена форма
 
200 ден.

- за 1 карта во векторска форма со сите тематски нивоа на ЦД

10 000 ден.

                       - само за едно тематско ниво на ЦД
 

1600 ден.
- за 1 ортофото карта во црно-бела техника, геореференцирана на ЦД
 
700 ден.
- за 1 ортофото карта во хартиена форма и геореференцирана на ЦД
 
900 ден.

- за 1 аерофотографија во размер 1:40000 на ЦД

 

200 ден.

- за 1 карта дигитален модел на теренот со 20м грид во размер 1:25000 на ЦД

 

2000 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во наведените цени не е вклучен  данокот на додадена вредност - ДДВ.