Поважни линкови

 

Влада на Република Македонија
 
 www.vlada.mк
Државен завод за статистика
 
 www.stat.gov.mk

Министерство за финансии 
 

www.finance.gov.mk
Централен регистaр на Република Македонија
 
www.crm.org.mk
Државен архив на Република Македонија
 
 www.arhiv.gov.mk
Комора на овластени геодети во Република Македонија 
 
www.komora-geodeti.mk
Адвокатска комора 
 
www.mba.org.mk
Градежен факултет - Отсек за геодезија
 
www.gf.ukim.edu.mk
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
 
www.komspi.mk