Државен советник - Помошник на директорот за Центарот за КН - Скопје


Државен советник - В.Д. Помошник на директорот за Центарот за КН - Скопје

Здравко Лекоски, дипл. геод. инж.