Државен советник

 
Државен советник за информатичка технологија 
Груевски Гоце, дипл.инж. по електротехника
 
Државен советник за нормативно-правни работи од областа на катастарот на недвижности
Петрушевска Неша, дипл. правник
Taсевски Емилија, дипл. правник

Државен советник за геоматика
Димова Соња, дипл. геод. инженeр
Дукадиновска-Анастасовска Елизабета, дипл. геод. инженер
 
Државен советник за контрола и надзор
Лекоски Здравко, дипл. геод. инженер
Стојчевска Маја, дипл. правник
 
Државен советник за геодетски работи
Волканова Златановска Сања, 
дипл. геод. инженер
Постоловски Ванчо, дипл. геод. инженер

Државен советник за планирање и управување со човечките ресурси
Велкоска Нада, дипл. правник
 
Државен советник за координација на меѓународни и национални активности и стратешко планирање
Крстевска Лидија, дипл. правник
Ценова Митревска Татјана, дипл. правник
 
Државен советник за прашања од областа на катастарот на недвижности
Цветаноски Зоран, 
дипл. геод. инженер
Јован Трпевски, дипл. правник
 
Државен советник за гравиметрија и сатeлитска геодезија
Димески Сашо, дипл. геод. инженер