РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР

Сектор за геодетски работи
Раководител: Буровски Дарко, дипл. геод. инж.

Сектор за информатички и комуникациски технологии
Раководител: 
Николов Горан,  дипл.елект.инж.


Сектор за контрола и надзор
Раководител: Бојаџиевска Даниела
дипл. геод. инж.

 

Сектор за финансиски прашања
Раководител: Цветаноска Ружа, дипл. економист

Сектор за аналитика и логистикa
Раководител: 
Весна Вревезовска-Николовска, дипл. правник

 

Сектор за геоматика
Раководител: Лековски Миткодипл. геод. инж.

 

Сектор за координација на меѓународни и национални активности (AREC INTERNATIONAL)

Раководител: Бојан Анастасов, дипл. правник


Сектор за катастар на недвижности за Вардарски регион
Раководител: Велевска Ѓоргиевска Соња, дипл. правник

Сектор за катастар на недвижности за Југо-источен регион
Раководител: Муканов Зоранчо, дипл. геод. инж.

 

Сектор за катастар на недвижности за Полошки регион
Раководител: Јанкоски Богољуб, дипл. геод. инж.

 

Сектор за катастар на недвижности за Пелагониски регион
Раководител: Сузана Николовска Нацевска, дипл. геод. инж.

 

Сектор за катастар на недвижности за Северо-источен регион
Раководител: Бузлиев Зоран, дипл. геод. инж.

Сектор за спроведување на промени во катастарски операт
Раководител: Бошнаковска Христина, дипл. правник

Сектор за масовна проценка на недвижностите
Раководител: Мишковски Васил, 
дипл. геод. инж.

 

Одделение за внатрешна ревизија
Раководител: Рајна Лакалиска, дипл. правник