Дефинирање на стратешката мисија и визија


 

Мисијата на Македонија за НИПП

 

„Да воспостави технолошка, институционална, правна и административна рамка за меѓуорганизациска соработка која ќе:

  • ја поддржува е-Влада;
  • интегрира геоинформации од разни извори во една мрежа;
  • избегнува удвојување на собирањето на просторни податоци;
  • биде усогласена со INSPIRE;
  • воспостави ефективни бизнис - процеси;
  • ги исполни барањата на учесниците;
  • го промовира пристапот, споделувањето, употребата и дистрибуцијата на просторните податоци“.

 

 

 

Визијата на Македонија за НИПП

 

„Македонската НИПП ќе го олесни пристапот, споделувањето, употребата и дистрибуцијата на стандардизирани просторни податоци/услуги на ефикасен, ефективен и усогласен начин со цел да се исполнат потребите на приватниот и јавниот сектор, како и на граѓаните, со тоа придонесувајќи кон економски раст и одржлив развој во земјата“.

 


 

Повеќе информации:

 

Анализа на европската и националната политика (преземи документ)   

Дефиниција на стратешката мисија и визија (преземи документ)   

Дефинирани цели на НИПП  (преземи документ) 

Водечки принципи на НИПП  (преземи документ)

Листа на клучни учесници  (преземи документ)