Глобал Мап во размер 1 : 1000000

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: ГЛОБАЛНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАЗМЕР 1:1000000

 

  • дигитална карта изработена со дигитални методи
  • изработена во глобален координатен систем (WGS84 елипсоид / UTM проекција)
  • изработен за целата територија на Република Македонија
  • содржина: 4 векторски слоеви (административна поделба, патишта, хидрографија и населени места) и 4 растерски слоеви (релјеф, вегетација, начин на користење на земјштето и земјишна покривка)
  • достапна во векторска (.shp и .dxf) и растерска (.tif) форма