Дигитална ортофото карта на РМ

 

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: ДИГИТАЛНА ОРТОФОТО КАРТА НА РМ

 

  • нова дигитална ортофото карта (црно-бела) изработена со дигитални методи
  • размер на снимање 1:40000, големина на пиксел 0.60м х 0.60м
  • изработена во македонскиот државен координатен систем (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • изработена за целата територија на РМ
  • продажба според поделбата на листови на основната државна топографска карта на Република Македонија во размер 1: 25000
  • достапни во печатена и растерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw) форма