Дигитална топографска карта во размер 1:25000

 

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: ДИГИТАЛНА ТОПОГРАФСКА КАРТА ВО РАЗМЕР 1:25000

 

  • нова дигитална топографска карта изработена со дигитални методи
  • изработена во македонскиот државен координатен систем (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • продажба според поделбата на листови на основната државна топографска карта на Република Македонија во размер 1: 25000
  • изработени 180 листови од вкупно 205
  • достапни во печатена, растерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw) и векторска (.shp, .dxf и coverage) форма
  • достапни на македонски и англиски јазик