ГИС на животната средина за заштита и управување со сливното подрачје на Охридското Езеро

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: ГИС на животната средина за заштита и управување со сливното подрачје на Охридското Езеро

 

  • дигитални податоци изработени со дигитални методи
  • изработени во македонскиот државен координатен систем (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • продажба според поделбата на листови на основната државна топографска карта на Република Македонија во размер 1: 25000
  • покриеност на сливното подрачје со 30 листови од топографската карта во размер 1:25000
  • содржина: 4 сетови на податоци (основна топографска карта, дренажен дата сет, хидрографија и екологија)
  • достапни во печатена, - достапни во печатена, растерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw) и векторска форма (Personal Geoadatabase feature classes)