Дефинирање владини структури (институционална рамка)

 

 


Препорачана управувачка и институционална рамка (преземи документ)

 

Нацрт - статут и членство во координативното тело на НИПП (преземи документ)

 

Нацрт - статут на меѓуминистерските работни групи (преземи документ)

 

Модел за вклучување на приватниот/јавниот сектор (преземи документ)

 

Комуникациски план (преземи документ)